تراورس بزرگ

یکی از مسیرهای زیبای بیستون که همیشه دوست داشتم برم مسیر زیبای تراورس بزرگ بود که مانند کمربندی کمر کمر های بیستونو دور میزنه و تقریبا از وسط تمام مسیرهای بیستون رد میشه.تا اینکه در تاریخ ۸۹/۳/۶به همرا ه فرامرز این مسیر زیبا رو رفتیم.

از معبر معروف سه پله به جانپناه یال سخت رفتیم و از پشت پناهگاه یک تراورس زیبای کوچکی رفتیم پایین و ادامه دادیم و از مسیر شریف زاد ه اون تیکه فرودو پایین آمده و ازروی مسیرهای ستون مرکزی و سیمرغ عبور کرده  هرچند می خواستیم ادامه مسیرو تا ابرمرد(هاری رست)بریم ولی به جان پناه قرارگاه رفته و از مسیر قرار گاه فرود آمدیم .

بهترین زمان مناسب برای این برنامه فروردین ماهست

/ 3 نظر / 45 بازدید
anita

♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★اپم  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★اپم * ♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆

فرامرز

من هیچوقت هیجان وزیبایی این مسیر بکر را ازیاد نمیبرم و درس خوبی ازآن گرفتم عظمت کوه بیستون را فقط در دل آن میشود دید طی این مرحله بی همرهی خضرمکن