معبدبیستون

راست است که بیستون معبدومأواومأمن خدایان است.بیستون فراتراز جغرافیاست.تاریخ وجغرافیاودین ومذهب در هم آمیخته است.بیستون غزلی است درقالب حماسه حماسه ایست تغزلی.شعرناب است دنبال ردیف وقافیه نگردید.جایگاه خدایان است

جایگاهیست خدایی.تکیه گاهست.باستونترین بیستون است. درمیان مسیرهای بیستون مسیرهایی هستند متروکه ومن دوستدار مکانهای متروکه ام.یکی ازین مسیرها مسیر زیبای کل استوانصافااسم با مسماییست.عکس وتصویر گویا نیست باید دید.مسیری که انگارمعبری نبوده محل عبوری نبوده فرصتی پیش آمدتا بافرامرزهمقدم شدیم بامسیرکل.چندمیخ ویککارگااضافه شدوازتراورس وارد جانپناه هاری رست شدیم که تراورس راهم رباران کرده بودند (بین قرا گاه وهاری رست تروا س کوچکیست زیبا که بتازگی رولباران شده)ودیگرزیبایی سابق رانداره.ن کرده بودن

/ 1 نظر / 22 بازدید
bahareh bashiri

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد